Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van WEET op 18 juni 2022. Hierbij de agenda en wat praktische informatie. De vergaderstukken vindt u begin juni via onze website: www.weet.info.

Datum: Zaterdag 18 juni 2022

LET OP: GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD!

Aanvang: 10.30 uur

Locatie: PGO Support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. Vaststelling notulen ALV juni 2021
 4. Toelichting huidige bestuurlijke situatie
 5. Voordragen Buiske Boone – Voorzitter
 6. Voordragen Jan Schellingerhout – Penningmeester (tijdelijk)
 7. Voordragen Juliët Holtschlag – Secretaris
 8. Jaarverslag 2021
 9. Jaarrekening 2021 – Inclusief advies kascommissie
 10. Jaarplan 2022 en een eerste concept begroting*
 11. Benoeming kascommissie 2022
 12. Voorstel statutenwijziging**
 13. Presentatie nieuw logo en huisstijl
 14. Ingebrachte stukken leden
 15. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt

* Aanpassingen volgen mogelijk komende dagen (tijdens de ALV zal een en ander nader mondeling worden toegelicht)

** Het gaat met name om een aanpassing aan nieuwe wetgeving en het mogelijk maken van online deelnemen aan een ALV, enkele details worden komende dagen nog aangepast. Verder zal het kandidaat bestuur een extra toelichting geven op vergoedingen cq vacatiegelden.

PROGRAMMA

10.30u Start ALV

12.00u Afsluiting ALV

12.30u Lunch (optioneel)*

ONLINE MEELUISTEREN EN MACHTIGEN

Ondanks dat wij begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om naar Utrecht af te reizen en de ALV fysiek bij te wonen, is het volgens de statuten nog niet mogelijk online mee te vergaderen. Wel kan de vergadering via Teams online worden gevolgd. Indien u de vergadering niet kunt bijwonen, willen we u vragen een aanwezige in de zaal te machtigen om voor u te stemmen. Vraag hiervoor een machtigingsformulier aan via info@weet.info zodat we u kunnen koppelen aan iemand die zich al heeft aangemeld en u een machtigingsformulier kunnen sturen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden meebeslissen over de koers van de vereniging.

KASCOMMISSIE

In de Algemene Ledenvergadering zullen we een oproep doen voor twee leden die de taak als kascommissie voor 2022 op zich willen nemen. Wat de kascommissie doet leest u hieronder. Zou u alvast willen nadenken of deze taak u past?

De kascommissie vormt zich een beeld of de grootte en samenstelling van het vermogen per balansdatum en de staat van baten en lasten correct zijn weergegeven. Daarnaast controleert de kascommissie of er geen onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld onrechtmatige overboekingen naar bestuursleden of verbonden personen of organisaties. Voor de beoordeling stuurt de penningmeester eerst de bankafschriften en de onderliggende stukken van de boekhouding. Vervolgens nodigt de penningmeester de kascommissie uit voor een bijeenkomst waar zij vragen kunnen stellen en steekproefsgewijs facturen en/of bonnen kunnen opvragen.

BEREIKBAARHEID

PGO Support is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. Op de website vindt u een uitgebreide routebeschrijving: https://www.pgosupport.nl/over-ons/contact/routebeschrijving.

AANMELDEN

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog steeds (alleen aanmelden voor lunch kan niet meer) via het aanmeldformulier. Ook het regelen van een machtiging kan nog steeds via het eerder vermelde emailadres. Ook bij andere vragen kunt u contact opnemen via info@weet.info.

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Buiske Boone, Jan Schellingerhout & Juliët Holtschlag

Bestuur (ad interim) – WEET

Back To Top